ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

 1. Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb webu www.goldensun.energy. Tyto zásady mohou být upravovány.
 2. Návštěvníkům a uživatelům našeho webu doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. Pokud dojde k podstatnější změně v těchto podmínkách, budeme vás informovat e-mailem.

Úvodní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů se rozumí provozovatel webu www.goldensun.energy: GoldenSUN.energy CZ s.r.o., IČ 08488797, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, složka C 319707 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Správce“).
 2. Správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovává Vámi poskytované osobní údaje, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů. Součástí těchto opatření jsou tyto
  zásady zpracování osobních údajů, které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje Správce v rámci své činnosti zpracovává, pro jaké časové období, za jakým účelem a s kým je sdílí.
 3. Subjektem údajů rozumíme uživatele webu www.goldensun.energy bez ohledu na to, jestli se aktivně účastní soutěží.

Rozsah zpracovávaných údajů

 1. Má-li uživatel zájem o zboží či služby Správce či zúčastnit se některé ze soutěží, je nutné, aby vyplnil kontaktní formulář či provedl registraci na webu www.goldensun.energy, a to v souladu s obchodními či soutěžními podmínkami.
 2. V rámci kontaktního formuláře či registrace jsou uváděny maximálně tyto osobní údaje:
  - Identifikační údaje (jméno a příjmení)
  - Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště)
 3. Dále je pracováno s:
  - Doplňujícími údaji (IP adresa vašeho zařízení)
 4. Na webu www.goldensun.energy nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje (ve smyslu článku 9 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Na webu nedochází k automatickému profilování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Účely zpracování a právní základ zpracování

 1. Osobní údaje uvedené v předchozí sekci jsou vždy zpracovávány na základě oprávněného zájmu nebo dobrovolného souhlasu subjektu údajů (zájemce, zákazníka, soutěžícího).
 2. Zpracování za účelem dodání zboží či poskytnutí služby
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace smluvního vztahu uzavřeného za účelem dodání zboží a poskytnutí sjednaných služeb.
 3. Zpracování za účelem doručení případné výhry v soutěži
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace smluvního vztahu v rámci Vaší účasti v soutěži, která je definována soutěžními podmínkami“ (dále jen „Soutěžní podmínky“) a s tím se pojícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry, tj. realizace a vyhodnocení soutěže včetně následného zaslání či předání výhry.
 4. Zpracování za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení
  1. Na základě dobrovolného souhlasu subjektu údajů (zákazníka, soutěžícího) bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání novinek z webu www.goldensun.energy, případně jiných obchodních nebo marketingových sdělení souvisejících s tímto webem. Frekvence zasílání až na výjimečné případy nepřesáhne 1 sdělení za týden.
  2. V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, a klinutí na odkaz, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).
  3. Pokud si nepřejete, aby docházelo ke zpracování Vašich Osobních údajů tímto způsobem, odhlaste se prosím z odběru newsletteru.
 5. Zpracování za účelem ochrany proti spamu
  1. Při vložení komentáře zaznamenáváme vaši IP adresu. IP adresa uživatele je použita pouze pokud je nutné ochránit provozovaný web proti spamu zakázáním možnosti přidávat komentáře danému uživateli. IP adresu zpracováváme na základě oprávněného zájmu.
 6. Uživatel provedením registrace či vyplaním kontaktního formuláře výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem provozovatele výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

Příjemci osobních údajů

 1. Správce je oprávněn předávat Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci a vyhodnocení soutěže nebo výkon dalších povinností.
 2. Osobní údaje dále Správce předává osobám zajišťujícím služby provozování a správy internetové stránky www.goldensun.energy, případně jiným dodavatelům technologií, poskytovatelům marketingových služeb, spolupořadatelům soutěže či přepravní službě, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání. Správce může předávat osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo při ochraně svých práv.
 3. K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv a ochranu Vašeho soukromí.
 4. Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.
 5. Vaše e-mailová adresa může být předána poskytovatelům marketingových služeb v oblasti rozesílání newsletterů a to pouze za účelem odeslání newsletterů z našeho webu, k jehož odebírání udělíte souhlas.

Práva a prohlášení uživatele

 1. Uživatel má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Uživatel je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení schraňovaných osobních údajů.
 2. Na základě aktivní žádosti (na email hello(zavináč)goldensun.energy nebo přes kontaktní formulář) má uživatel také následující práva:
  1. na přístup k osobním údajům,
  2. na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
  3. na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
  4. na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
  5. na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
  6. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
   účinky, zahrnujíce i profilování.
  7. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že provozovatel nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů.
 3. Všechna výše uvedená práva má uživatel možnost uplatnit pomocí svého uživatelského profilu nebo pomocí kontaktního formuláře na webu www.goldensun.energy či písemně na adresu Správce Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov.
 4. Užívatel je také oprávněn podat stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů, tuto je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 5. Subjekt údajů tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené. Podrobnější informace o právech subjektů údajů naleznete v Kapitole III EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením.
 2. Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:
  - zámky
  - elektronické zabezpečení
  - omezení přístupových práv
  - provádění bezpečnostních záloh
  - šifrování
  - antivirová ochrana
 3. Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je provozovatel povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, resp. uživatelům, kterých se to přímo týká. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Plánovaná doba uložení osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy nebo do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů. Souhlas ke zpracování osobních údajů je udělován na 5 let. Před uplynutím této doby může uživatel využít svých práv uvedených v sekci Práva a prohlášení uživatele.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný ode dne 9. 9. 2020 a vztahuje se na veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli, prostřednictvím webu www.goldensun.energy, jako i na facebookové stránky Správce a jiné stránky Správce na sociálních sítích.
 2. Zaškrtnutím políčka na webu www.goldensun.energy stránce provozovatele (při vyplňování webového formuláře) uživatel prohlašuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil, tomu rozumí, v plném rozsahu jej přijímá a souhlasí s ním.
 3. Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.